Közös kezelés a tenger mellett.

a boka ízületének gyulladása

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Szövege a következő: Hajózási és postaszerződés mely egyrészről a magyar országgyülés és az osztrák birodalmi tanács alkotmányos jóváhagyásának fentartása mellett a császári és királyi közös külügyminiszter, másrészről az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalata közt, alulirt napon a következő módon köttetett meg: 1.

CZIKK Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalat arra kötelezi magát, hogy a mellékletben elősorolt járatokat a jelen szerződés idejére a következő czikkben megállapitott állami segélyzés mellett fenn fogja tartani.

Ezen melléklet egész tartamára nézve a jelen szerződés kiegészitő részét képezi. A szerződéses járatoknak netaláni megváltoztatása, szaporitása, kevesbitése vagy teljes megszüntetése a szerződő felek közt kötendő külön egyezményeknek van fentartva.

rheumatoid arthritis medscape treatment

CZIKK A segélyezett járatok után fizetendő költségtérités tengeri mérföldenként a konstantinápoly-várnai járatoknál 4, azaz o. Mindazonáltal a fönnebbi mértföldpénzek évi összege o.

a könyök és a vállak kézízületei fájnak

A rendes időjárásnál elérendő sebesség a konstantinápoly-várnai járatoknál óránként tiz, a trieszt- fiume- alexandriai és trieszt-syra-konstantinápolyi járatoknál kilencz, a többi járatoknál pedig legalább nyolcz tengeri mérföldben állapittatik meg.

CZIKK A Lloyd gőzhajózási vállalata arra kötelezi magát, hogy a szerződéses járatoknál a megállapitott sebességnek megfelelően épült, a személy-szállitás, a levél- és a kocsipostai szolgálat követelményeihez képest felszerelt, rendes forgalomhoz mért rakodóhelylyel biró és kellő biztonságot nyujtó hajókat fog alkalmazni, melyeknek tettleges vitelképessége átlag legalább tonnára rug, a miről a társaság minden év végén a közös külügyministerium elé kimutatást terjeszteni köteles.

A magyar kir.

Az EU új migrációs stratégiája és ami utána történt | TK Jogtudományi Intézet

CZIKK Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalata arra kötelezi magát, hogy a mellékletben elősorolt járatokat a közös külügyi ministerium részéről helybenhagyott járatrend szerint fogja fentartani, s arról fog gondoskodni, hogy ezen járatok félbe nem szakittassanak, lábujjízületi kezelési tabletták pedig a járatrend meg ne háborittassék, a mire nézve a felelősséget magára vállalja.

Ha a belföldi, valamint a konstantinápoly-várnai, a trieszt- fiume- alexandriai, a trieszt-syra-konstantinápolyi és a konstantinápoly-smyrna-alexandriai vonalak valamely vég- vagy fontosabb csatlakozási pontján az érkezésben a menetrend ellenére öt órát meghaladó késedelem fordult elő, szintugy ha bármely segélyzett vonalok menetrendébe felvett valamely kikötő érintése elmarad, a társaság szerződési birság alá esik.

Kivételnek akkor van helye, ha a félbeszakitást vagy rendzavarást oly rendkivüli eset idézte elő, melynek elháritása nem állott a vállalat hatalmában.

A szerződés szerint fennálló vagy jövendőben szerződésileg berendezendő járatoknál, csak a külügyi ministerium előlegesen nyilvánitott helybenhagyásával történhetik a járatrendben és a kijelölt megállapodási helyekben változtatás.

CZIKK Az osztrák-magyar monarchia be- és kiviteli forgalmára megállapitott tarifák, nevezetesen a Trieszt, Fiume és Galatz kikötőire szólók, nem lehetnek magasabbak azoknál, melyek a külföld versenyző kikötőivel való forgalomra nézve azonos, vagy hasonló feltételek mellett fennállanak.

A segélyezett külföldi vonalakon a Fiuméból vagy Fiuméba, illetőleg Triesztből vagy Triesztbe való személy- áru- vagy pénzszállitás tarifája tökéletesen ugyanaz lesz, mint a Triesztből és Triesztbe, illetőleg Fiuméből és Fiuméba való szállitás tarifája: és a Lloyd mindenkép azon lesz, hogy a Fiuméból, illetőleg Triesztből jövő küldemények elszállitásában a közvetlenül Triesztben, illetőleg Fiuméban feladottakhoz képest, se késedelem, se károsodás elő ne forduljon.

Az EU új migrációs stratégiája és ami utána történt

CZIKK Az osztrák-magyar Lloyd arra kötelezi magát, hogy szénszükségletét lehetőleg belföldi szénnel fedezi, közös kezelés a tenger mellett e czélra belföldi bányákból évenként legalább 22, tonna kőszenet pályázat utján azon kikötéssel szerez be, hogy a Fiumeból kiinduló közös kezelés a tenger mellett számára szükséges mennyiség Fiumeba, a Triesztből kiinduló vonalak számára szükséges mennyiség pedig Triesztbe mint átadási helyre szállittassék.

CZIKK Az osztrák-magyar Lloyd gőzősei ezentul is azon kedvezményben közös kezelés a tenger mellett, hogy ha azon helyre való ízületi fájdalom hipokondriummal, hová a hajó indul vagy a honnan érkezik, egyáltalán szüksége forog fenn az egészségügyi közös kezelés a tenger mellett rendőri közegek közbenjöttének, induláskor az utra bocsájtó speditioérkezéskor a partra bocsájtó engedély pratica kiszolgáltatása végett az egészségügyi és rendőri közegek mindannyiszor nap- és éjközben egyaránt magán a hajón tartoznak megjelenni.

CZIKK Oly időben, midőn a Levante irányában vesztegzár van elrendelve, megengedtetik az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalatnak, hogy mindazon meneteknél, melyeknél a fennálló rendszabályok értelmében a vesztegzár tartama megrövidittetik az által, ha a tengeri egészségügyi rendszabályoknak megfelelő teendőket a hajón levő hites egészségügyi őrök utazásközben végezik, az egészségügyi őröket, már valamelyik belföldi kikötőből való elinduláskor vehesse föl közös diszlokáció orvoslása hajóra, azok kirendelésére az illető rév- és egészségügyi hivatalt kérvén fel.

CZIKK Az osztrák-magyar Lloyd gőzösei számára mindazon belföldi kikötőkben, hol rendszerint megfordulnak, a ki- és berakodás könnyitése s gyorsitása czéljából, a parton állandó használatul bizonyos hely jelöltetik ki, ízületek fájnak az ugrálókötél után ha azt a helyi viszonyok teljességgel nem engedik, uszókikötő boye adatik rendelkezésükre.

Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajói a szerződés tartama alatt ép ugy mentesek a consuli hajóilletékek fizetésétől az összes cs. Ellenben a tonna- egészségügyi- fénytorony- engedélyezési s egyéb hajózási illetékeket a belföldi kikötőkben kötelesek megfizetni. CZIKK Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalata arra kötelezi magát, hogy a külügyi ministeriumhoz tartozó hivatalnokoknak és szolgáknak, kik szolgálatban utaznak, összes vonalain szabad utazást enged.

Account Options

Katonai szállitmányoknál a jelen szerződés tartama alatt a cs. Az osztrák-magyar Lloydnak CZIKK Az osztrák-magyar birodalombeli illetékességü vagyontalan egyéneknek külföldi kikötőkből hazaszállitását, illetőleg az editto politico által a kereskedelmi hajókra rótt kötelezettség, az osztrák-magyar Lloyd gőzöseinél a következő módon nyer alkalmazást: a Az osztrák-magyar Lloyd azon külföldi kikötőkben, melyeket hajói érintenek, a cs.

Az ily módon dij nélkül szállitott egyének a III. Szintily uton és módon fognak a Lloydnak követelései azon a alatt emlitett esetekben is, midőn a tengerészek haza szállitásával járó költség megtérittetik, kiegyenlittetni.

Az osztrák-magyar monarchiából hazájukba visszaküldött vagyontalan külföldieknek valamely belföldi hatóság megkeresése folytán történt szállitásánál ugyanazon feltételek alkalmazandók, melyek az osztrák-magyar monarchiabeli illetőségü vagyontalan egyének szállitására nézve fönnállanak. CZIKK A mennyiben az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalata a postaközlekedést közvetiti, a jelen szerződés tartamára az osztrák cs.

ízületi és csontkészítmények

CZIKK A Lloyd gőzhajózási vállalata köteles a bel- és külföldön tett minden egyes rendes vagy rendkivüli menet alkalmával, az osztrák cs. Ugyanazon kötelezettség terheli őt, a bel- vagy külföldre szóló, hivatalos és magán levélpostai azon küldeményekre nézve, melyeket valamely külföldi igazgatás alatt álló postaintézet adott át a Lloyd-ügynökségeknek, de csak akkor, ha ily küldemények szállitását a közös külügyi ministerium követelte.

A módozat, mely szerint a levélposta-küldemények az osztrák cs. CZIKK Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalatának mint ilyennek nem szabad sem bel- sem külföldön a gőzösökkel elszállitandó leveleket gyüjteni, vagy a gőzösökkel hozottakat kézbesiteni; eme teendőket, valamint az azért fizetendő dijak beszedését az osztr.

Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalata ugyanazért köteles megakadályozni, hogy hajóival teendő utak alkalmával, saját szolgálati személyzete levélpostai küldeményeket a fennálló tilalom ellenére ne szállitson, postajövedéki áthágásoknál a fennálló szabályok szigora fogván alkalmaztatni.

A gőzhajózási vállalat gondoskodni tartozik arról, hogy a gőzösökön minden egyes menet alkalmával a levelek betételére s gyüjtésére zárt gyüjtőszekrények függesztessenek ki: az ezekben foglalt levelek további hivatalos elbánás végett az illető postaközegeknek lévén átadandók.

CZIKK Azon esetben, ha valamely a gőzhajózási vállalatnak átadott levél- vagy hirlapcsomag elveszne, tartozik a társaság azon kárt, mely a postajövedékben a porto-illetékek elvesztése által keletkeznék, megtériteni, és minden egyes elveszett ajánlott levélért husz o.

FÓRUM Debrecen

CZIKK Idegen államok azon helyein, melyeket az osztrák-magyar Lloyd gőzösei érintenek, az osztrák-magyar monarchiába intézett, azon átmenendő és onnan eredő levélpostai küldemények hivatalos kezelésével az ott már is fölállitott, vagy ezentul fölállitandó cs. A bel- és külföld mindazon helyein, hol a Lloyd-gőzhajózási vállalatnak ügynökségei vannak és hol az állam postaintézet azt szükségesnek tartja, a fönnebb emlitett postai teendőket, az állami postaintézet követelésére és számára, a Lloyd ügynökségei fogják végezni.

Ugyancsak az utóbbiak fogják a külföldi helyek közt váltott s a Lloyd-gőzösökön szállitott levelek fölvételét és kézbesitését, valamint az azokért járó dijak beszedését is rendszerint teljesiteni s a dijakat a postapénztárba származtatni. Oly helyeken, hol önálló cs. A Lloyd-ügynökségek ezen fáradozásukért az általuk beszedett franco- és porto-illetékek bizonyos hányadában fognak részesittetni. A gőzhajózási társaság kötelezi magát közös kezelés a tenger mellett, hogy ügynökeit a számukra a közös külügyi minister által kiadott vagy ezentul kiadandó kezelési szabályok pontos megtartására szigoruan fogja utasitani, az őket terhelő hiánylatok, birságok és esetleges kártéritések haladéktalan beküldéséről gondoskodni s általában a lehetőségig ügyelni fog arra, hogy ügynökei semminemü csempészetet a postaintézetek kárára el ne kövessenek.

Azon esetre, ha az államigazgatás a levélpostai, illetőleg kocsipostai szolgálatnak a Lloyd ügynökségei által való ellátását egyes kikötő helyeken vagy általában is megszüntetné, az közös kezelés a tenger mellett a gőzhajózási vállalat sem kifogást nem tehet, sem kárpótlást nem követelhet.

CZIKK A Lloyd gőzhajózási vállalat köteles továbbá minden egyes bel- és külföldön tett menet alkalmával a postaintézetek által neki átadott hivatalos kocsipostai küldeményeket is a gőzösei által érintett helyek között csupán azon dijért szállitani, mely biztositási illeték fejében jár, ha ugyan a biztositást a postaintézetek kivánják.

Az ily küldemények sulya azonban, ha arany- vagy ezüstpénzt tartalmaznak, egyenkint Ha az ily küldemények a most megszabott sulynál nehezebbek, joga van a Lloydnak azokért, a biztositott küldemények után járó biztositási illetéken felül, a magán kocsipostai küldeményekre szabott szállitási dijak megtéritését is követelni. A biztositási illeték az egyes postaintézettől a másikhoz szállitandó, egy s ugyanazon rovatlapba fölvett biztositott hivatalos küldemények összértéke szerint fizettetik.

a térd kezelés artrózisa és okai

A közönség fogyasztására szánt egyedárusági tárgyak s egyéb kincstári termények nem tekinthetők hivatalos kocsipostai küldeményekül s nem adhatók fel ilyenek gyanánt a Lloyd gőzöseire. CZIKK A bel- és külföldre szóló magán-kocsipostai küldeményekért az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalata a szállitási s biztositott küldeményekért egyszersmind a tengeri biztositási illetékeket is saját, a közönségre nézve átalán érvényes vagy külön megállapitandó dijszabása szerint fogja szedni.

Oly magán postaküldeményekért, melyek a postaintézetek által belföldi vagy oly külföldi kikötőkbe való elszállitás végett adatnak át, hogy a kocsipostai szolgálatot osztrák cs. Eme kocsipostai küldemények kölcsönös átadásának és átvételének módozatait külön utasitások szabályozzák.

  1. buggarage.hu___buggarage.hu1_HU_ACT_part1_buggarage.hu
  2. A fizikoterápia többségében tüneti kezelés.

A Lloyd jelenleg fennálló szállitási tarifái, a mennyiben a kocsipostai küldeményekre vonatkoznak, a postaigazgatások beleegyezése nélkül föl nem emelhetők. CZIKK Azon kocsipostai küldemények, melyek az osztrák-magyar monarchiából vagy külföldi államokból oly rendeltetéssel érkeznek a postahivatalokhoz, hogy a Lloyd gőzösein oly külföldi kikötőkbe szállittassanak el, hol kocsipostai szolgálattal megbizott osztr.

Ellenben a magánosoktól átvett olyan kocsipostai küldeményeket, melyek a Lloyd hajóin az osztrák-magyar monarchia belsejében fekvő helyekre vagy idegen államokba való továbbszállitás végett érkeznek, köteles a gőzhajózási vállalat - a mennyiben ezen továbbszállitásra az osztr.

Az ilynemü kocsipostai küldeményekért ugy a postaintézetek, mint a gőzhajózási igazgatás, az út hosszához képest, melyen mindegyikük maga eszközli a szállitást, az erre nézve hatályban levő tarifák, ugymint a postahivatalok a náluk alkalmazott kocsipostai tarifa, az osztrák-magyar Lloyd társulata pedig saját, a közönségre névze átalán érvényes vagy külön megállapitandó dijszabása szerint szedik a megfelelő illetéket, mire nézve az eljárás ezen illetékek kölcsönös kiegyenlitése tekintetében külön egyezmény által fog szabályoztatni.

CZIKK A Lloyd gőzhajózási társulata kezességet vállal a postaintézetektől szállitásra átvett hivatalos s magán kocsipostai minden küldeményért olyformán, hogy köteles lesz minden küldeményért, mely azalatt, mig a Lloyd őrizetére volt bizva, elveszett, megcsonkult vagy megsérült, a föladáskor nyilvánitott érték szerinti teljes kárpótlást nyujtani, ha az elveszés, csonkitás vagy megsérülés saját szolgálatbeli személyzetének hibájából vagy véletlenségből történt.

Biztositott küldeményekre nézve az osztrák-magyar Lloyd kártéritési kötelezettsége a tengeri vész, s más elhárithatlan balesetek vis major által okozott károkra is kiterjed.

közös krém prága